Energetický průkaz - zákon | Správa domu - Společenství vlastníků jednotek Cheb


Energetický průkaz budovy
Pro společenství vlastníků řeší zákon 318/2012 Sb takto:


§ 7
  Snižování energetické náročnosti budov

  (1) V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky
  na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a
  při podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby doložit

  a) kladným závazným stanoviskem dotčeného orgánu podle § 13 splnění
  požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální
  úrovni od 1. ledna 2013,

  b) kladným závazným stanoviskem dotčeného orgánu podle § 13 splnění
  požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou
  energie, a to v případě budovy, jejímž vlastníkem a uživatelem bude
  orgán veřejné moci nebo subjekt zřízený orgánem veřejné moci (dále jen
  "orgán veřejné moci") a jejíž celková energeticky vztažná plocha bude

  1. větší než 1 500 m2, a to od 1. ledna 2016,

  2. větší než 350 m2, a to od 1. ledna 2017,

  3. menší než 350 m2, a to od 1. ledna 2018,

  c) kladným závazným stanoviskem dotčeného orgánu podle § 13 splnění
  požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou
  energie, a to v případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou
  větší než 1 500 m2 od 1. ledna 2018, v případě budovy s celkovou
  energeticky vztažnou plochou větší než 350 m2 od 1. ledna 2019 a v
  případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 350 m2
  od 1. ledna 2020,

  d)  průkazem  energetické  náročnosti budovy posouzení technické,
  ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek
  energie.

  (2) V případě větší změny dokončené budovy jsou stavebník, vlastník
  budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni plnit požadavky na
  energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a
  stavebník je povinen při podání žádosti o stavební povolení nebo
  ohlášení stavby, anebo vlastník budovy nebo společenství vlastníků
  jednotek jsou povinni před zahájením větší změny dokončené budovy, v
  případě, kdy tato změna nepodléhá stavebnímu povolení či ohlášení,
  doložit průkazem energetické náročnosti budovy

  a) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově
  optimální úrovni pro budovu nebo pro měněné stavební prvky obálky
  budovy a měněné technické systémy podle prováděcího právního předpisu,

  b)  posouzení  technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti
  alternativních systémů dodávek energie podle prováděcího právního
  předpisu,

  c) stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti
  budovy podle prováděcího právního předpisu.

  (3) V případě jiné než větší změny dokončené budovy nebo větší změny
  dokončené  budovy,  při které se dokládají požadavky na snížení
  energetické náročnosti pro měněné stavební prvky obálky budovy nebo
  technické systémy, a která je provedena do 10 let od vyhotovení průkazu
  energetické  náročnosti  této  budovy, jsou vlastník budovy nebo
  společenství vlastníků jednotek povinni plnit požadavky na energetickou
  náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a pro stavbu
  splnit požadavky na energetickou náročnost pro měněné stavební prvky
  obálky budovy nebo měněné technické systémy podle prováděcího právního
  předpisu; to doloží kopií dokladů, které se vztahují k měněným
  stavebním prvkům obálky budovy nebo měněným technickým systémům a které
  jsou povinni uchovávat 5 let.

  (4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek
  jsou dále povinni

  a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a
  registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu
  stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen
  umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů,

  b) zajistit v případě instalace vybraných zařízení vyrábějících energii
  z obnovitelných zdrojů v budově, aby tuto instalaci provedly pouze
  osoby podle § 10d; zajištění se prokazuje předložením kopie daňových
  dokladů týkajících se příslušné instalace a kopie oprávnění podle §
  10f,

  c) zajistit při užívání budov nepřekročení měrných ukazatelů spotřeby
  tepla pro vytápění, chlazení a pro přípravu teplé vody stanovených
  prováděcím právním předpisem,

  d) řídit se pravidly pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody
  stanovenými prováděcím právním předpisem,

  e) u budov užívaných orgány státní správy s celkovou energeticky
  vztažnou plochou větší než 1 500 m2 zařadit do 1. ledna 2015 tyto
  budovy  do  Systému monitoringu spotřeby energie uveřejněného na
  internetových stránkách ministerstva.

  (5) Požadavky na energetickou náročnost budovy podle odstavců 1 až 3
  nemusí být splněnya) u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,

  b) u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní
  památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové
  zóně12), pokud by s ohledem na zájmy státní památkové péče splnění
  některých požadavků na energetickou náročnost těchto budov výrazně
  změnilo jejich charakter nebo vzhled; tuto skutečnost stavebník,
  vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek doloží závazným
  stanoviskem orgánu státní památkové péče,

  c) u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro
  náboženské účely,

  d) u staveb pro rodinnou rekreaci,

  e)  u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a
  zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok,

  f) při větší změně dokončené budovy v případě, že stavebník, vlastník
  budovy  nebo společenství vlastníků jednotek prokáže energetickým
  auditem, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na
  životnost budovy a její provozní účely.

  (6) Pravidla pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody se nevztahují
  na dodávky uskutečňované

  a) v rodinných domech a stavbách pro rodinnou rekreaci,

  b) pro nebytové prostory za podmínky nepřekročení limitů stanovených
  prováděcím  právním  předpisem  a  neohrožení  zdraví a majetku;
  nepřekročení limitů se prokazuje energetickým posudkem,

  c) pro byty ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek, pokud
  společenství  vlastníků  jednotek  vyjádří souhlas s odlišnými
  pravidly,  za podmínky nepřekročení limitů stanovených prováděcím
  právním předpisem a neohrožení zdraví a majetku; nepřekročení limitů se
  prokazuje energetickým posudkem.

  (7) Povinnosti podle odstavce 4 písm. a) a c) se nevztahují na rodinné
  domy a stavby pro rodinnou rekreaci.

  (8)  Prováděcí právní předpis stanoví nákladově optimální úroveň
  požadavků na energetickou náročnost budovy pro nové budovy, větší změny
  dokončených budov, pro jiné než větší změny dokončených budov, pro
  budovy s téměř nulovou spotřebou energie, dále stanoví metodu výpočtu
  energetické náročnosti budovy, vzor posouzení technické, ekonomické a
  ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie a
  vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti
  budovy.

  (9) Rozsah vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji
  regulujícími  a  registrujícími  dodávku tepelné energie konečným
  uživatelům, měrné ukazatele tepla pro vytápění, chlazení a přípravu
  teplé vody a pravidla pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody
  stanoví prováděcí právní předpis.

  4) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  4b) Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně
  některých zákonů.

  5) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické
  vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým
  prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve
  znění pozdějších předpisů.

  5a) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné
  způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a
  některých příslušníků jiných států, a o změně některých zákonů (zákon o
  uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

  12) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
  předpisů.

  13) Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
  území, ve znění pozdějších předpisů.".

  Dosavadní poznámky pod čarou č. 4d, 5b, 6, 6a a 6b se zrušují.

  18. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu a poznámek pod
  čarou č. 14 a 15 zní:
"§ 7a

  Průkaz energetické náročnosti

  (1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je
  povinen

  a)  zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti (dále jen
  "průkaz")  při  výstavbě  nových budov nebo při větších změnách
  dokončených budov,

  b) zajistit zpracování průkazu u budovy užívané orgánem veřejné moci od
  1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500
  m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší
  než 250 m2,

  c)  zajistit  zpracování  průkazu  pro užívané bytové domy nebo
  administrativní budovy

  1. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 do 1.
  ledna 2015,

  2. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2 do 1.
  ledna 2017,

  3. s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2 do 1.
  ledna 2019,

  d) oznámit ministerstvu zpracování průkazu osobou podle odstavce 4
  písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro
  vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu
  Unie,

  e) u budovy užívané orgánem veřejné moci v případě, že pro ni nastala
  povinnost zajistit zpracování průkazu podle odstavce 1 písm. a) až c),
  umístit průkaz v budově podle prováděcího právního předpisu,

  f) předkládat na vyžádání průkazy ministerstvu nebo Státní energetické
  inspekci.

  (2) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni

  a) zajistit zpracování průkazu

  1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,

  2. při pronájmu budovy,

  3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,

  b) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii

  1. možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením
  smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy,

  2. možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením
  smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy,

  c) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii

  1. kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu
  kupní smlouvy,

  2. nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu
  nájemní smlouvy,

  d) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v
  průkazu v informačních a reklamních materiálech při

  1. prodeji budovy nebo ucelené části budovy,

  2. pronájmu budovy nebo ucelené části budovy.

  (3) Vlastník jednotky je povinen

  a) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii

  1. možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě
  jednotky,

  2. od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv
  týkajících se nájmu jednotky,

  b) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii

  1. kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy,

  2. od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní
  smlouvy,

  c) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v
  průkazu v informačních a reklamních materiálech při

  1. prodeji jednotky,

  2. od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky.

  (4) Průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení
  větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, a musí

  a) být zpracován pouze

  1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. b),
  nebo

  2. osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k
  výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu
  Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního
  předpisu,

  b) být součástí dokumentace^14) při prokazování dodržení technických
  požadavků na stavby,

  c) pro případy uvedené v § 9a odst. 1 písm. a) a v § 9a odst. 2 písm.
  a) a b) obsahovat energetický posudek,

  d) být zpracován objektivně, pravdivě a úplně.

  (5) Povinnosti podle odstavců 1 až 3 se nevztahují na případy uvedené v
  § 7 odst. 5 písm. a), c), d) a e).

  (6) Vzor a obsah průkazu, způsob jeho zpracování a umístění průkazu v
  budově stanoví prováděcí právní předpis.

  (7) Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz
  podle odstavce 1 nebo 2, může jej nahradit vyúčtováním dodávek
  elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé
  3 roky; v tom případě pro něj neplatí povinnost podle odstavce 3 písm.
  c).

Je vhodné si přečíst plné znění zákona 318/2012 Sb. Je také třeba vědět, že energetický průkaz budovy
musí mít v ověřené kopii každý vlastník bytu u společenství vlastníků. Potřebuje jej jednak při ppřípadném
prodeji bytu a také v případě pronájmu, kdy musí být u nájemní smlouvy přiložena kopie.

V případě prodeje bytu a pronájmu musí být energetický štítek zpracovaný. Nenechte se
ukolébat tím, že může být od roku 2016!!!!

Neplnění povinnosti může být pokutováno ve výši až 100 000,-- Kč

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | výměna odkazů

xTento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.