Obecně závazná vyhláška města Chebu | Správa domu - Společenství vlastníků jednotek Cheb


MĚSTO CHEB
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 3/2015
O OMEZENÍ HLUČNÝCH ČINNOSTÍ

 Zastupitelstvo města Chebu se na svém zasedání dne 26. února 2015 usneslo vydat podle § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku města Chebu:

 Čl. 1
Úvodní ustanovení

  (1) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek a občanské soužití ve městě, je jednorázové, nahodilé používání strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk v nevhodnou denní dobu.

  (2) Dlouhodobé hlukové zatížení životního prostředí a ochranu před hlukem, který svou velkou intenzitou a délkou trvání hlukové zátěže může ohrozit zdraví obyvatelstva, upravují zvláštní právní předpisy. )

  (3) Cílem této obecně závazné vyhlášky je zlepšení pohody bydlení a pobytu v otevřených prostorech v zastavěném území města ), a to přiměřeným omezením činností uvedených v odstavci 1.

  Čl. 2
Omezení hlučných činností

O nedělích, státních svátcích ) a státem uznaných ostatních svátcích ) je každý v zastavěném území města povinen zdržet se používání strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk (například cirkulárek, motorových pil a kos, křovinořezů, drtiček větví, motorových sekaček na trávu, bouracích kladiv, vrtaček a podobně). Ustanovení věty první se nevztahuje na veřejnosti přístupné sportovní, kulturní a podobné společenské akce.

  Čl. 3
Sankce

 Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou může být postiženo jako přestupek nebo jiný správní delikt .

 Čl. 4
Účinnost

 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem  1. dubna 2015.

  Ing. Petr Navrátil v. r.

 starosta města

 

Mgr. Daniela Seifertová v. r.

 místostarostka

 Vyhlášeno vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Cheb dne 27. února 2015.


[1]) Např. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

[1]) § 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

[1]) § 1 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

[1]) § 2 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

[1] Např. § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

[1] Např. § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | výměna odkazů